Stichting Zorg op De Wildhoef

Stichting Zorg op De Wildhoef is opgericht in 2019. Het doel van de stichting is de zorgtaken op Manege De Wildhoef te ondersteunen.

Missie

De missie van deze stichting is dat ieder mens op basis van fundamentele gelijkheid kan participeren in de samenleving. Bij ziekte of beperking, is het belangrijk dat je de ruimte krijgt om even “mens” te mogen zijn. De beperking die er is mag geen beperking zijn om paard te kunnen rijden of met paarden om te gaan. Iedereen heeft het recht om in contact te komen met dieren, in het bijzonder paarden, op De Wildhoef”

Doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, aan mensen met een lichamelijke beperking en/of verstandelijke- of ontwikkelingsbeperking en/of een psychische/psychiatrische beperking en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting hecht er waarde aan om in het bijzonder ook onder punt 1 te laten vallen:

eenzaamheid van ouderen, thuiszittende jongeren en overgewicht bij kinderen te zien als lichamelijke beperking;

3. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richting gevend voor de te bieden zorg.

4. De Stichting heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk. De dienstverlening van De Stichting is gezien de doelstelling en gelet op de feitelijke werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel gericht op kwaliteit van leven van haar cliënten en om hun ontwikkelingsmogelijkheden te bevorderen. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

5. De Stichting vervult de rol van voorbeeldfunctie, kwartiermaker, voortrekker en pleitbezorger vanuit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

6. De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen hierna in de Doelrealisatie wordt opgesomd.

Doelrealisatie

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Het ontwikkelen, in stand houden en aanbieden van een breed pakket van diensten op het terrein van zorg, begeleiding en instructie met het paard als hulpmiddel en het paard als hulpcoach.

b. De (potentiële) cliënt te laten werken naast het paard, op het paard te laten rijden en/of voor de algehele zorg van het paard in te zetten, als (dag)besteding, toegesneden op de (individuele) zorg- en ondersteuningsbehoefte van haar (potentiële) cliënten;

c. Bij het uitvoeren van haar activiteiten de voorschriften en reglementen van FNRS, FPG, SVP, KPW, KNHS, V-PCN en Stichting Zorgboeren Zuid-Holland als grondslag te laten dienen;

d. Het (doen) oprichten, beheren en exploiteren van voorzieningen ten dienste van de te bieden zorg en ondersteuning, van voorzieningen die voor deze zorg en ondersteuning op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;

e. Het huren, verhuren, ontwikkelen, exploiteren, beheren van- en het beschikken over registergoederen;

f. Het bevorderen van een goede relatie met de directe omgeving van alle cliënten en tevens de directe omgeving (buurt en maatschappij) van De Stichting;

g. Het behartigen van de belangen van De Stichting;

h. Het verrichten van alle activiteiten die kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van De Stichting.

2. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig en mogelijk samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Financieel

2023 – begrotingdownload .PDF (89 kb)
2022 – jaarstukkendownload .PDF (385 kb)
2021 – jaarstukkendownload .PDF (358 kb)
2020 – jaarstukkendownload .PDF (334 kb)
2019 – jaarstukkendownload .PDF (316 kb)
Gepubliceerde financiële stukken.

Bestuur

Voorzitterdrs. J.A.M.C. Roest-Wald
Penningmeesterdrs. P.T. van der Kallen
Secretarisdrs. P.M.H. Kuijpers
De stichting Zorg op De Wildhoef geeft geen bestuursvergoeding.

RSIN-nummer: 860035323